பழகிப்போச்சு எப்படி ஆங்கிலத்தில் சொல்வது? Part – 1

பழகிப்போச்சு எப்படி ஆங்கிலத்தில் சொல்வது? Part – 1 நாம் கடந்த காலத்தில் ஒரு பழக்கவழக்கத்தை அல்லது நிலையைப் பற்றி பேசுவதற்கு used to பயன்படுத்தலாம். ஆனால் தற்பொழுது அந்த பழக்கம் அல்லது நிலைமை…

error: Content is protected !!

Learn languages

English, Hindi & Malayalam @ 499/- only

Just one time payment,
no monthly charges

Group Chat
on Telegram